دکتر سوگل نژادکریمی

دکتر سوگل نژادکریمی

-فارغ التحصیل مقطع عمومی ،۱۳۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی تهران
-فارغ التحصیل مقطع تخصصی ،۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی بابل
-رتبه برتر بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی۱۳۹۴
-استادیار بخش ترمیمی شهیدبهشتی ،۱۳۹۴ تاکنون
-تدریس در موسسه پارسه جهت آمادگی آزمون رزیدنتی ،۱۳۹۴ تاکنون
-تدریس در دوره های ترمیمی _ زیبایی در جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی ،۱۳۹۵ تاکنون
-تدریس در دوره های ترمیمی _ زیبایی در DDS center تهران، از سال ۱۳۹۸
-تدریس در دوره های ترمیمی _ زیبایی گروه گنجینه طب پارس، از سال ۱۳۹۸