دکتر محسن راه چمنی

دکتر محسن راه چمنی

دندان پزشک عکاس دندانپزشکیکارشناسی ارشد در دندانپزشکی دیجیتالمدرس رشته دندانپزشکی دیجیتال و عکاسی دندانمدرس دوره های رشته دندانپزشکی دیجیتال و عکاسی دندانویراستار علمی چندین کتاب در زمینه دندانپزشکی زیبایی و عکاسی دندان